ค่ายพัฒนาทักษะและศักยภาพ แผนการเรียนเตรียมนิเทศ-มนุษย์ ระดับชั้น ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและงานโสตฯ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ – มนุษยศาสตร์
เดินทางไปเข้าค่ายพัฒนาทักษะและศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมตามแผนการเรียนที่ตนเองถนัดและสนใจ
โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งการศึกษาดูงาน สัมผัสประสบการณ์จริง ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทักษะภาษาและการสื่อสารเพื่อวิชาชีพในศตวรรษที่ 21”
จากวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการศึกษาดูงานและเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ “สวนผักปากช่อง”
เมื่อวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563
ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และฟาวเท่นทรี รีสอร์ต จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<