กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสิริกร วัฒนธัญญาการ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวรัชนี  นาถเจริญกิจ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1

นางสาวธนิศพร  สว่างวงษ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2

นายสมคิด  ไชยนาน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 3