Sunday, April 14, 2024

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

นางสาวมะณีพร โขติไสว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ​

นายอิทธิโชติ ลิ่มสกุล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ​

นางสาวพิชชาอร ฉิมนาคพันธุ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ​

นายธาดา คุณาปราโมทย์

นายเกียรติศักดิ์ กุลศิริ

นายปิยณัฐ ปูคะธรรม

นายชัยศึก เจตนาเสน