โพธิสารคือสถานการศึกษา

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนโพธิสารพิทยากร (พ.ส.)

กรุงเทพมหานคร

โพธิสารคือสถานการศึกษา   มุ่งพัฒนาเยาวชนให้ฟูเฟื่อง

ท่านก่อตั้งสร้างคิดจิตรุ่งเรือง  นามกระเดื่องหลวงปู่นวลธมมฺธโร

โพธิสารพิทยากรวอนคติ  อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ

ตนของตนพึ่งตนเมื่อเติบโต  คำพุทโธเสริมนำทำความดี

น้ำเงิน-ชมพูเชิดชูศักดิ์  สัญลักษณ์ก่อเกียรติและศักดิ์ศรี

มีวินัยผูกจิตมิตรไมตรี  ด้วยเรามีน้ำใจนักกีฬา

ความรู้รักสามัคคีนี้เป็นหลัก  อุปสรรคใดใดไม่กังขา

พระดำรัสพระประมุขสู่ประชา  ดั่งแผ่นฟ้าปกเกล้าเหล่าปวงชน

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

 

 

ฟังเพลงได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0ByWBF83mlKO6QmJ0WU54dER0Vlk/view?usp=sharing&resourcekey=0-PPhqiL-0kq6-WZUSlXjidg