Monday, May 27, 2024

ทำเนียบผู้บริหาร

 

นายสำเนียง ปูรณัน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
12 กรกฎาคม 2498 – 11 ธันวาคม 2506
นายเกษม แจ่มผล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
12 ธันวาคม 2506 – 30 เมษายน 2510
นายเลิศ สดแสงจันทร์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
1 พฤษภาคม 2510 – 30 มีนาคม 2513
นายลัทธิ ศิริวรรณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
1 เมษายน 2513 – 30 กันยายน 2516

นายชวาล ศรีพลาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
1 ตุลาคม 2516 – 31 ตุลาคม 2523

นางบุญมา กัมปนาทพงษ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
1 พฤศจิกายน 2523 – 31 ตุลาคม 2529
นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
1 พฤศจิกายน 2529 – 1 กรกฎาคม 2538
นายวิรัช พละเดช
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
14 กุมภาพันธ์ 2539 – 7 พฤศจิกายน 2540
นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
8 พฤศจิกายน 2540 – 24 ตุลาคม 2544
นายปรีชา บุญคมรัตน์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
25 ตุลาคม 2544 – 5 มกราคม 2549

นายสมเกียรติ เจริญฉิม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
6 มกราคม 2549 – 15 ตุลาคม 2550

นายธวัช หมื่นศรีชัย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
16 ตุลาคม 2550 – 31 ตุลาคม 2553
นางเบญญาภา คงรอด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
26 มกราคม 2554 – 25 ตุลาคม 2556

นายวิโรฒ สำรวล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
19 พฤศจิกายน 2556 – 10 พฤศจิกายน 2559

นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
14 พฤศจิกายน 2559 – 30 กันยายน 2560

นายปรีชา ชูเชิด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
25 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ 20 พฤษจิกายน 2562 – ปัจจุบัน