Friday, September 29, 2023

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสุรพงษ์ ไกรษา

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางรัชนี พัฒนรัฐ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ คนที่ 1

นางณัฐกฤตา กิจแก้ว

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ คนที่ 2