Sunday, April 14, 2024

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นางเจตวิภา เธียรสกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ​

นางธนิศพร สว่างวงษ์

จ่าโทหญิงบุญญาดา เชื้อนุ่ม

นางอัญชลี วุฒิศักดิ์

นางอรทัย อนุสิทธิ์

นางศรสวรรค์ แนบเนื้อ

นางณัฐกฤตา กิจแก้ว

นางสาวปริญญ์ยุพา ฮวดปากน้ำ

นายธนชัย ใจสา

นางสาวญดาพร เลิศกำจรวัฒน์

นางสาวสกุนตลา เง็กปลิก

นายชิติพัทธ์ ชวลิตอโนชา

นางสาวพิมพ์ภัสชนก พรหมสะโร