กลุ่มบริหารทั่วไป

นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

จ.ท.หญิงบุญญาดา  เชื้อนุ่ม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป คนที่ 1

นายสมคิด  โชคสมศิลป
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป คนที่ 2