Sunday, April 14, 2024

กลุ่มบริหารทั่วไป

นายศิวาวุฒิ รัตนะ

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

จ.ท.หญิงบุญญาดา เชื้อนุ่ม

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป คนที่ 1

นายขจร ปรีดากุล

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป คนที่ 2