Monday, May 27, 2024

สมาคมผู้ปกครองและครู

นายเสน่ห์ อบเชย

นายกสมาคมฯ

นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

นายพิทักษ์ วราฤทธิชัย

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ

กรรมการและปฏิคม

นางธัญชนก วงศ์ฉัตรทอง

กรรมการและนายทะเบียน

นางสาวฐนัน ญณเมฒญ์

กรรมการและฝ่ายกิจการ

นางอรสา จูรัตน์

กรรมการและสาราณียกร

น.ส.ฉวีวรรณ เทพย์ทอง

กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

นางสาวอุบล ศรีฉ่อง

กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

นายสราวุฒิ พัฒรากุล

กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายกิจการ

นางสายสัมพันธ์ ไชยสมปาน

กรรมการและประชาสัมพันธ์

นางพจนารถ วิชยานฤพล

กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นายมงคล คงศิลา

กรรมการและนักการศึกษาสงเคราะห์

นายอภิภูมิ เปี้ยปลูก

กรรมการและผู้ช่วยนักการศึกษาสงเคราะห์

นายประจวบ เหมือนโพธิ์

กรรมการและฝ่ายหารายได้

ว่าที่ร้อยตรีวงศ์วริศ วัจนะรัตน์

กรรมการและฝ่ายหารายได้

นายเอกทรงลาภ ปภพชัยสิน

กรรมการและฝ่ายหารายได้

นายสุริยา ลำใย

กรรมการและฝ่ายหารายได้

นางณัฐอรณ์ กรธนฐิติเกียรติ

กรรมการและฝ่ายหารายได้

นางพรทิพย์ พฤกษานนทชัย

กรรมการและฝ่ายหารายได้

นายกฤษณ์ วัฒนาการ

กรรมการและฝ่ายหารายได้

นางรัชนี พัฒนรัฐ

กรรมการและเหรัญญิก

นางอัญชลี วุฒิศักดิ์

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสิริกร วัฒนธัญญาการ

กรรมการและเลขาธิการ

น.ส.จงชนิษฐ์ แสงศร

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ