กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาวชบา ภูจอมแก้ว

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพรพรรณ เลิศชีวะ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวนพเก้า วรรณมานะ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสายชล จันทร์สำราญ

นางอิสรีย์ สง่า

นายธนวัฒน์ เจริญวิวัฒนศิลป์

นายธนวิทย์ ธารน้ำทิพย์

นางพรนิภา ตันติวานนท์

นางสาวกเฌอ วรรณประเสริฐ

นางสาวรุจิภา สายสุข

นางสาวอารี บัวศรี

นางสาวพรรณธิยา สำราญวงศ์

นายภูมิพัฒน์ สุดเสน่ห์

นางสาวกิรินญา ประกอบดี

นางสาวนริศรา เดชเชียร

นางสาวเกสริน ภาคสุทธิผล

นางสาวสุพัฒนา สายศรี

นางอรวรรณ เพอโรดิน