Tuesday, June 25, 2024

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวชนินทร์ธร อยู่แฉ่ง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวศศิวิมล เกษเจริญ​

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

งานวัดและประเมินผล/เงินสวัสดิการกลุ่มสาระ

นายวัศพล โอมพรนุวัฒน์​

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

งานสวัสดิการกลุ่มสาระ/งาน PA

นางสาวศิริณทิพย์ เรืองประพันธ์

งานสวัสดิการ/งานวิจัย

นางสาวอรอุษา ถีวันดี

งานการเงินกลุ่มสาระ/งานนิเทศ/งานวิจัย

นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์

งานวัดผลและประเมินผล/งานหลักสูตรกลุ่มสาระ

นางสาวอัญชนา อินทโชติ

งานสื่อและแหล่งเรียนรู้

นางสาวคณิภา ธุระธรรม

งานแผนงาน

นางสาวกัญญ์วรางค์ บูรณะเสถียร

งานประชาสัมพันธ์การแข่งขันภายนอกภายใน

นางสาวณัฐกมล ปะวารี

งานประสานงานการเรียน

นางสาววิชุดา ฉิมพาลี

งานพัสดุ

นางสาวรังสิยา พวงจิตร

งานสารสนเทศ

นางสาวกวิศรา สุขเกษม

งานเลขานุการ/งานสารบรรณ

นางสาวศุภาณกุล สุขสมศรี

งานวัดและประเมินผล

นายอานนท์ โอชาอัมพวัน

นายนิตินันท์ นวลจันทร

red88 dang nhap

8day dang nhap

97win dang nhap

n88 dang nhap

hi88 dang nhap