กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวลัดดาวรรณ วันอาวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพร ศรีแสง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอานนท์ วิริยปรมัตถ์

นางมนทิพย์ จันทร์เจือศิริ

นางสาวสายรุ้ง ทินสมุทร

นางสาวอุบล ศรีฉ่อง

นายพงศ์พันธ์ สิทธิวิชาภิญโญ

นางอริศรา แสงกล้า

นางสาวทัศนา ฉันทนาภิธาน

นางสาวศิริพร ทาระรัตน์

นางสาวขนิษฐา ปองนาน

นายเจษฎา ชัยวงษ์

นางสุพัชยา นิธิธีรพัชร์

นางสาววีณา ภักดีหาญ

นางสาวอนุศรา คำโสภา

นายวีรพล พุ่มพวง

นางสาวจารวี สงศรีอุดร

นายธีรวุธ รุณแสง

งานคอมฯ

นางกัลยา ช่องชนิล

นางนุชรี เพชรสงค์

นางสาวณัฐสุรีย์ อุดมณ์มนตรี

นายณัฐพล พุทธานุ

นายปรมินทร์ เณรลัพท์

นายณัฐภัทร์ กลิ่นประชุม

นางสาวพิมพ์ภัสชนก พรหมสะโร