Saturday, February 24, 2024

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นางสาวณิชาภา คำมณีจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวอังศุมาลิน บุญประกอบ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาววรรณิศา ศรีซังส้ม

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางรัชนี พัฒรัฐ

นางกาญจนา​ บุญทัน

นางสาวศิริรัตน์ อักษรกูล

นางสาวโกสุม งามดวงใจ

นายสมคิด ไชยนาน

นายธนสรณ์ สุมังคละกุล

นายบวรพันธ์ บุญแก้วสุข

นางสาวเจนจิรา คำสุข

นางสาวพรรษา พรมพิลา

นางสาวอภิชญา ชาระ

นายณัฏฐ์กฤษณ์ สิงห์โตทอง

นางสาววันวิสา แก้วมูล

นายคีรี คีรีวัฒน์

นางสาวสุนิสา คงประดิษฐ์

นางสาวฐิติมา คำเสียง

นายสุรวิชญ์ เทียมมล