Monday, May 27, 2024

สัญลักษณ์โรงเรียน (Logo)

ตราสัญลักษณ์ (Logo)

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ตราประจำโรงเรียน

เสมา     หมายถึง     กระทรวงศึกษาธิการ
ตรีศูล    หมายถึง     กรมสามัญศึกษา

ใบโพธิ์    หมายถึง     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

อักษรย่อของโรงเรียนพ.ส.
ปรัชญาของโรงเรียนอตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
คติพจน์ของโรงเรียนเรียนดี มีวินัย ใจนักกีฬา
ดอกไม้ประจำโรงเรียนชมพูพันธุ์ทิพย์
สีประจำโรงเรียนน้ำเงิน  ชมพู
 สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความมีวินัย ความประพฤติเรียบร้อย นำมาซึ่งความสำเร็จ
 สีชมพู    หมายถึง  ความเพียรพยายามในการเรียน นำมาซึ่งความน่ารัก