กลุ่มบริหารวิชาการ

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
งานโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ

 

นางสาวจงชนิษฐ์  แสงศร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ คนที่ 1

 

นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ คนที่ 2