Monday, May 27, 2024

กลุ่มบริหารวิชาการ

นายสราวุฒิ พัฒรากุล

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

งานโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ

นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ คนที่ 1

นางสาวอุบล ศรีฉ่อง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ คนที่ 2

นางณัฐธยาน์ วัฒนภูดินันท์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ คนที่ 3