กลุ่มบริหารวิชาการ

นายสราวุฒิ พัฒรากุล

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

งานโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ

นางสาวจงชนิษฐ์ แสงศร

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ คนที่ 1

นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ คนที่ 2