คณะกรรมการสถานศึกษา

นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ

นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ

ประธานกรรมการสถานศึกษา
นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์

นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์

เลขานุการ
นางอรทัย อนุสิทธิ์

นางอรทัย อนุสิทธิ์

กรรมการผู้แทนครู
พระครูประกาศโพธิกิตติ์

พระครูประกาศโพธิกิตติ์

กรรมการฝ่ายสงฆ์
นายธนู ขวัญเดช

นายธนู ขวัญเดช

นายบุญสุข สุริยนนท์รินท์

นายบุญสุข สุริยนนท์รินท์

นายประจวบ เหมือนโพธิ์

นายประจวบ เหมือนโพธิ์

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณบูลย์

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณบูลย์

นายเสน่ห์ อบเชย

นายเสน่ห์ อบเชย

ผศ.ดร.กฤษดา อัศวสกุลเกียรติ

ผศ.ดร.กฤษดา อัศวสกุลเกียรติ

ผศ.ดร.ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์

ผศ.ดร.ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์

ผศ.ดร.มล.กุลธร เกษมสันต์

ผศ.ดร.มล.กุลธร เกษมสันต์

รศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์

รศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์

รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา

รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา