Monday, May 27, 2024

คณะกรรมการสถานศึกษา

นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ

ประธานกรรมการ

นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์

เลขานุการ

นางอรทัย อนุสิทธิ์

กรรมการผู้แทนครู

พระครูประกาศโพธิกิตติ์

กรรมการฝ่ายสงฆ์

ผศ.ดร.กฤษดา อัศวสกุลเกียรติ

รศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์

รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา

ผศ.ดร.ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์

ผศ.ดร.มล.กุลธร เกษมสันต์

นายเสน่ห์ อบเชย

นายวีรพงศ์ เกษดำรงพาณิชย์

นายบุญสุข สุริยนนท์รินท์

นายประจวบ เหมือนโพธิ์

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณบูลย์