Friday, September 29, 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 กำหนดการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566

กำหนดการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8-10 ต.ค. 66 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เปิดดูกำหนดการได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3Rv8Ze2 . ข้อมูลโดย งานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ออกแบบประชาสัมพันธ์โดย

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์ศิลปะ

📌 กำหนดการจัดค่ายพัฒนาทักษะศิลปะ ม.1-ม.6 (เฉพาะนักเรียนที่สนใจ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการจัดค่ายพัฒนาทักษะศิลปะ ม.1-ม.6 (เฉพาะนักเรียนที่สนใจ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มสาระฯ ศิลปะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. 66 – 12 ต.ค. 66 (แยกตามกลุ่มวิชา) ณ

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566 ในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจำนวน 9 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566 ในเขตกรุงเทพมหานคร . ข้อมูลโดย : #กลุ่มบริหารวิชาการ ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

📌 กำหนดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ม.4 แผนการเรียนเตรียมแพทย์ และเภสัช-สหเวช ปีการศึกษา 2566

กำหนดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ม.4 แผนการเรียนเตรียมแพทย์ และเภสัช-สหเวช ปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์วัดชิโนรสารามวรวิหาร และมหาวิทยาลัยสยาม เปิดดูกำหนดการได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/46bSIyU . ข้อมูลโดย กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ

📌 กำหนดการจัดค่ายกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Intensive English Program ม.4 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการจัดค่ายกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการ (Integrated English Camp) สำหรับนักเรียนโครงการ Intensive English Program ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ

📌 กำหนดการจัดค่ายกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English One Day Trip ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

📌 กำหนดการจัดค่ายนักเรียนโครงการ “กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English One Day Trip) สำหรับนักเรียนห้องเรียนปกติ (General Program) ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ⏰ วันเสาร์ที่ 23 กันยายน

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ

📌 กำหนดการจัดค่ายกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Intensive English Program ม.1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการจัดค่ายกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการ (Integrated English Camp) สำหรับนักเรียนโครงการ Intensive English Program ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ณ โรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ

📌 กำหนดการจัดค่ายนักเรียนโครงการฯ English Program ระดับชั้น ม.3, ม.4 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 “English Program Camp 2023”

กำหนดการจัดค่ายนักเรียนโครงการฯ English Program ระดับชั้น ม.3, ม.4 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 “English Program Camp 2023” ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2566

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ

📌 กำหนดการจัดค่ายนักเรียนโครงการฯ English Program ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2566 “English Program Camp 2023”

กำหนดการจัดค่ายนักเรียนโครงการฯ English Program ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2566 “English Program Camp 2023” ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2566 ณ

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ

📌 กำหนดการจัดโครงการศึกษาดูงาน แผนการเรียนเตรียมมนุษย์-ครุศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการจัดโครงการศึกษาดูงาน แผนการเรียนเตรียมมนุษย์-ครุศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 – 17.30

Read more text