Monday, March 27, 2023

📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.4 ห้อง GP ปีการศึกษา 2566 พร้อมแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ General Program (GP) ปีการศึกษา 2566 พร้อมแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เปิดดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนปกติ General Program(GP) ได้ที่ลิงก์

Read more text

📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ (ห้องเรียน IEP และ GP) ปีการศึกษา 2566 พร้อมแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก

    📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ (ห้องเรียน Intensive English Program (IEP) และ General Program (GP)) ปีการศึกษา 2566 พร้อมแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ⏰

Read more text

📢 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียน”

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ขอเชิญผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียน” วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ

Read more text

📢 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากร เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ตามกรอบมาตรฐาน CEFR”

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ขอเชิญผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากร เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ตามกรอบมาตรฐาน CEFR” วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. –

Read more text

📌 ประกาศผลการสอบแก้ตัว 0, ร, มผ ครั้งที่ 1 และกำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565

งานวัดผลและประเมินผล แจ้งผลการสอบแก้ตัว 0, ร, มผ ครั้งที่ 1 และกำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 . เปิดดูผลได้ที่ลิงก์ http://171.102.62.69/transcripts/ ให้นักเรียนที่ยังมีผลการเรียนเป็น 0, ร, มผ (ผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

Read more text

📌 เปิดรับสมัครนักเรียน โครงการ ENGLISH PROGRAM [EP] ชั้น ม.2, ม.3 และ ม.5 (ชั้นเคลื่อน) ปีการศึกษา 2566 #เพิ่มเติม

 เปิดรับสมัครนักเรียน โครงการ ENGLISH PROGRAM [EP] ชั้น ม.2, ม.3 และ ม.5 (ชั้นเคลื่อน) ปีการศึกษา 2566 #เพิ่มเติม  EP ม.2 รับจำนวน 3 คน / EP

Read more text

📌ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานนโยบายและแผน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการงานนโยบายและแผน             1  ตำแหน่ง ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงวันที่

Read more text

📌 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566

  📌 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬาและด้านศิลปะ) ปีการศึกษา 2566 📗 เปิดดูประกาศรายชื่อได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3ZO0H2h ⚠️ โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศให้ชัดเจน ทั้งนี้หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามกำหนดการที่แจ้งไว้ ถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียน และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ . 📮

Read more text