Monday, May 27, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศรายชื่อนักเรียนแต่ละห้อง งานกิจกรรมปฐมนิเทศ – ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ ม.1 และ ม.4

📌ประกาศรายชื่อนักเรียนแยกห้อง งานกิจกรรมปฐมนิเทศ – ค่ายกลุ่มสัมพันธ์
⏰ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.30-16.30

📋 ม.1 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://bit.ly/44zfscc
📋 ม.4 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://bit.ly/4b9bNUZ