Monday, May 27, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ถ่ายภาพและออกแบบกราฟิก)

ให้ผู้มีรายชื่อ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.20 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และหากมีผู้สละสิทธิ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจะเชิญผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 2 มารายงานตัวตามลำดับต่อไป

ตรวจสอบประกาศได้ที่ : https://bit.ly/3UQSBWj