📌 กำหนดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ นักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียนเตรียม บริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ

แจ้งกำหนดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ นักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียนเตรียม บริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.30 – 14.30 น. ณ บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด

Read more text

การประเมินอาหารภายในโรงอาหาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

งานโภชนาการจัดกิจกรรมประเมินความพึงพอใจร้านค้าในโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดยมีตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ร่วมประเมินคุณภาพอาหาร ณ ห้องอาหาร Food Court อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 . ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย

Read more text

แผนการเรียนเตรียมบริหาร บัญชี และการบริการ ม.4-5 ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกกว้างสายธุรกิจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดโครงการเปิดโลกกว้างสายธุรกิจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนการเรียนเตรียมบริหาร บัญชี และการบริการ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยคณาจารย์ประจำคณะต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ คณะบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ และพาเยี่ยมเยี่ยมชมสถานที่จำลองการดำเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจสายการบิน

Read more text

MOU ระหว่างโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อประสานความร่วมมือเป็นสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอน แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์

Read more text

การตรวจประเมินโรงอาหาร คุณภาพอาหารและผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียน

คณะกรรมการงานโภชนาการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ให้การต้อนรับ นายสายชล จังสมยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน นางสาวธนภร อนุญาหงษ์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ(หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร) พร้อมคณะทำงาน ในการเข้าตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เพื่อดำเนินการตรวจสุขลักษณะของโรงเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร เฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้แก่บุคลากร ผู้ดูแลโรงอาหารในโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน

Read more text

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ ศึกษาดูงานสถานประกอบการโรงงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ เยี่ยมชมโรงงานสุรีย์-พร้าวหอม (สาขานาโคก) ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในเครือของ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด โดยคุณวิชิต ตันสุวรรณนนท์ รองกรรมการผู้จัดการ

Read more text

แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ธุรกิจโรงแรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ธุรกิจการโรงแรม (สถานประกอบการ) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ โดยภายในงานมีกิจกรรม Workshop เรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก การปูเตียง การผสมเครื่องดื่ม การจัดจานขนมหวาน และการจัดช่อดอกไม้ Corsage ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา

Read more text

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ค่ายการเรียนรู้ นักเรียนชั้น ม.5 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชีและการบริการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ค่ายการเรียนรู้ นักเรียนชั้น ม.5 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชีและการบริการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จากเดิมวันที่ 8 มี.ค. 65 เป็นวันที่ 22 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 07.00-18.00 น. (การแต่งกาย :

Read more text

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ นักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชีและการบริการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ นักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชีและการบริการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จากเดิมวันที่ วันที่ 10 มี.ค. 65 เป็นวันที่ 28 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 07.30-17.00 น. (การแต่งกาย

Read more text

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของ แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการ, International college, Monodzukuri

Read more text