Tuesday, December 12, 2023

การงานอาชีพ

การงานอาชีพข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

การตรวจสุขลักษณะของโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย

คณะกรรมการงานโภชนาการและชุมนม อย.น้อย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตตลิ่งชันพร้อมคณะทำงาน ในการเข้าตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เพื่อดำเนินการตรวจสุขลักษณะของโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร เฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้แก่บุคลากร ผู้ดูแลโรงอาหารในโรงเรียนตามโครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ร้านอาหารสะอาด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

Read more text
การงานอาชีพข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ม.4 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ เยี่ยมชม ณ บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด โดยมี คุณฐิติญา แสงประทุม หัวหน้าแผนกพัฒนาและบริหารผลงาน

Read more text
การงานอาชีพข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ม.6 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ เยี่ยมชมและรับฟังรับฟังการบรรยายและทํากิจกรรม Workshop ด้านธุรกิจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร โฮมโปร เอกมัย-รามอินทรา บริษัท โฮม

Read more text
การงานอาชีพข่าวประชาสัมพันธ์

📌 กำหนดการจัดโครงการศึกษาดูงาน แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการจัดโครงการศึกษาดูงาน แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ณ บริษัท แม่รวย จำกัด (KOHKAE) กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา

Read more text
การงานอาชีพข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

สุ่มตรวจอาหาร โรงอาหาร และตรวจสุขภาพอนามัยผู้ประกอบการ ภายในโรงอาหาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

คณะกรรมการงานโภชนาการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตตลิ่งชันพร้อมคณะทำงาน ในการเข้าตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เพื่อดำเนินการตรวจสุขลักษณะของโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร เฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีในอาหารพร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้แก่บุคลากร ผู้ดูแลโรงอาหารในโรงเรียนตามโครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ร้านอาหารสะอาด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ข้อมูลโดย กลุ่มงานโภชนาการ

Read more text
การงานอาชีพข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ ระดับชั้น ม.5

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ เยี่ยมชมกระบวนการจัดการธุรกิจสายการบิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยคุณสราวุธ ไพรศรี เจ้าหน้าที่บริหาร

Read more text
การงานอาชีพ

📌 การศึกษาดูงานสถานประกอบการ นักเรียนแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แจ้งกำหนดการศึกษาดูงานสถานประกอบการ นักเรียนแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร โฮมโปร เอกมัย-รามอินทรา

Read more text
การงานอาชีพข่าวประชาสัมพันธ์

📌 การศึกษาดูงาน แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการศึกษาดูงาน แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 – 15.00 น. ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

Read more text
การงานอาชีพข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ปั้นดอกกุหลาบจากดินไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร ระยะสั้น 6 ชั่วโมง วิชาดอกกุหลาบจากดินไทย วิทยากร นางมาลินี เวชตระกูล จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) โดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และให้บริการชุมชน ตามหลักสูตรจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ (แผนการเรียนเพื่ออาชีพ)

Read more text
การงานอาชีพข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ค่ายแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี และการบริการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดค่ายแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี และการบริการ “PS Futuristic Biz Camp ปั้นธุรกิจพลิกอนาคต” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ โดยเข้าเยี่ยม บริษัท เอ็น เอ เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า และ

Read more text