Monday, May 27, 2024

รอบรั้วโพธิสารฯ

ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ค่ายนักเรียนแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “SAVE WORLD SAVE ENERGY” ปีการศึกษา 2566

งานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดค่ายนักเรียนแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “SAVE WORLD SAVE ENERGY” ปีการศึกษา 2566 เข้ารับฟังบรรยายข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนศรีนครินทร์ และพลังงานทางเลือกอื่น ๆ โดยวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรักษ์ป่า รักษ์โลก การดูนกและสัตว์ป่า และการศึกษาเส้นทางธรรมชาติน้ำตกเอราวัณ โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ในการรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 ห้องเรียน IEP/ปกติ ปีการศึกษา 2567

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ในการรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Intensive English Program : IEP เน้นการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเข้นข้น และห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมชั้น

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษา ของครูและบุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษา ของครูและบุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป โดยมีการศึกษาดูงานโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม และเยี่ยมชมวัดถ้ำพุหว้า อีกทั้งดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2567 ณ เลค เฮฟเว่น

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายให้ความรู้ โครงสร้างหุ่นยนต์บังคับ วงจรควบคุม และจัดการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ นักเรียนชั้น ม.1-2 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายให้ความรู้ โครงสร้างหุ่นยนต์บังคับ วงจรควบคุม และจัดการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ โดยวิทยากรจาก ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย(TREC) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารนานาชาติ เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 รูปภาพเพิ่มเติม :

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักเรียนชั้น ม.4-6 แผนการเรียนเตรียม วิทย์-คอม และห้องเรียนหุ่นยนต์ ระดับชั้น ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียม วิทย์-คอม และห้องเรียนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.3 ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวงจร IOT และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกอบวงจร IOT การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 เมื่อวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นักเรียนชั้น ม.4-6 แผนการเรียนเตรียม วิทย์-คอม/หุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียม วิทย์-คอม/หุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2566 มีการแนะนำระบบ TCAS และทุนการศึกษา พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง และสำรวจความสนใจ ความถนัด

Read more text
ข่าวและกิจกรรมภาษาต่างประเทศรอบรั้วโพธิสารฯ

ค่ายยอดมนุษย์ ครั้งที่ 3 ม.4–6 แผนการเรียนเตรียมมนุษย์-คุรุศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายยอดมนุษย์ ครั้งที่ 3 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 ปีการศึกษา 2566 โดยเข้าศึกษาดูงานในคณะศิลปศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ผลิตสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา การถ่ายทำสารคดี อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมการบิน และร่วมกิจกรรมเสริมทักษะในการประกอบวิชาชีพครู ได้แก่ กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพฉบับ “ยอดมนุษย์” กิจกรรมทดสอบทางจิตวิทยา

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ค่าย “P.S. MED Dream CAMP” ม.4 แผนการเรียนเตรียมแพทย์ และเตรียมเภสัช-สหเวช ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่าย “P.S. MED Dream CAMP” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนเตรียมแพทย์ และเตรียมเภสัช-สหเวช ปีการศึกษา 2566 โดยจัดฐานกิจกรรมให้สอดคล้อง เช่น ทักษะการเย็บแผลเบื้องต้น การฉีดยา, Rabbit Gross anatomy, การพิมพ์ปากและลักษณะของฟันแต่ละชนิด,

Read more text