การมอบถุงยังชีพที่ได้มาจากการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 1

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อม คณะผู้บริหาร ครู และเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมเดินทางไปมอบถุงยังชีพที่ได้มาจากการรับบริจาคเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 1 โดยแบ่งกลุ่มการเดินทาง เป็น

Read more text

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และคณะผู้บริหาร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน แบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more text

วันรักโรงเรียน 65 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียน

ด้วยวันที่ 12 กรกฎาคม 2499 เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักโรงเรียน 65 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อทำบุญระลึกถึงพระคุณของท่านพระครูโพธิสารคุณ (นวล ธมฺมธโร)ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนและเพื่อเป็นสิริมงคลกับ ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ณ ศาลหลวงปู่นวล และวัดโพธิ์บางระมาด

Read more text

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564

Read more text

โครงการห้องเรียน SMF (Sciences- Mathematics-French)

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมโครงการห้องเรียน SMF ร่วมกับ Mme. Caroline Schmitt และคุณวิภา สุจินัย ฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศสสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และอาจารย์สุรัชนี ขัตติยะสุวงศ์ ครูผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาฝรั่งเศส พร้อมเข้าเยี่ยมชมห้องศูนย์สื่อภาษาฝรั่งเศส

Read more text

คณะครูต่างชาติรับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เข็มที่ 1

คณะครูชาวต่างชาติโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร นายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป งานอนามัยโรงเรียนและงานสวัสดิการโครงการพิเศษ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน

Read more text

คณะครูและบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ประกอบการร้านค้า เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ โดยได้รับความอนุเคราะห์และประสานงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564

Read more text

การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องเรียนอเนกประสงค์ ชั้น 1 และห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 8.30 น. โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองในการสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดตรวจวัดอุณหภูมิ อีกทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

Read more text

การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP และ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP และ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ ห้องเรียนอเนกประสงค์ ชั้น 1

Read more text

การรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน IEP/ปกติ/หุ่นยนต์ และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

การรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP/ปกติ/หุ่นยนต์ (เวลา 08.30-13.00 น.) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (เวลา 14.00-15.00 น.) ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ศบค.) เมื่อวันที่

Read more text