การรายงานตัวนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ

การรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเดิม เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more text

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ช่วงเช้า) และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร(ช่วงบ่าย) เพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ผ่านระบบประชุมออนไลน์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more text

การสนทนากลุ่มแบบ Online แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) แบบ Online เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสอบถามบุคคลในกลุ่ม ให้ได้มาซึ่งความคิดเห็น ทัศนคติ หรือแนวคิด ในการนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารหลักสูตร ที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

Read more text

การรับสมัคร ระดับชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

การยื่นเอกสารหลักฐาน พร้อมแฟ้มผลงานประกอบการสมัคร ต่อคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและตรวจหลักฐาน ของการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียน Intensive English Program (IEP) ประเภทความสามารถพิเศษ (ศิลปะ/กีฬา) ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ระหว่างวันที่ 24 –

Read more text

การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 Inter/EP และ ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2564

การรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 English Program และโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) หรือ International Program และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 English Program และห้องเรียน Intensive English Program เน้นการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเข้นข้น ประจำปีการศึกษา

Read more text

การรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 Inter/EP และ ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2564

การรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 English Program และโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) หรือ International Program และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 English Program และห้องเรียน Intensive English Program เน้นการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเข้นข้น ประจำปีการศึกษา

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา (ระยะที่ 2) การส่งเสริมศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา (ระยะที่ 2) การส่งเสริมศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงานการจัดการสภาพแวดล้อม งานอาคารสถานที่ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และเยี่ยมชมห้องศูนย์การเรียนต่าง ๆ ของสถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

Read more text

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2564

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) และห้องเรียน Intensive English Program เน้นการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเข้นข้น ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

Read more text

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ม.1 inter/EP ปีการศึกษา 2564

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) หรือ International Program ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564

Read more text

การสอบคัดเลือกเข้า ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2564

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) และห้องเรียน Intensive English Program โดยเน้นการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเข้มข้น ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564

Read more text