การแต่งกาย ทรงผมนักเรียน และการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ปีการศึกษา 2564 ของเยาวรุ่นโพธิสาร

ระเบียบการแต่งกาย ทรงผมนักเรียนและการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ปีการศึกษา 2564 ของเยาวรุ่นโพธิสาร ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดทำและประชาสัมพันธ์โดย : โสตทัศนศึกษา

Read more text

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับบุคลากรในโรงเรียน

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยให้ครูและบุคลากร เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร ดำเนินการตรวจโดย ไลฟ์

Read more text

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยสยาม

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับ โรงเรียนเครือข่าย 5 สถาบัน เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการร่วมกัน ประกอบด้วย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม

Read more text

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่าย เล่าเป็นคลิป Clip Can Tell | vdo สั้นทำด้วยมือถือ

แผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่าย เล่าเป็นคลิป Clip Can Tell | vdo สั้นทำด้วยมือถือ ครั้งที่ 1 Online สำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ม. 4 – ม.5 วิทยากรโดย อ.เมษ

Read more text

อบรมการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA) ตามแนวทางการประเมินวิทยฐานะ ว.9

งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA) ตามแนวทางการประเมินวิทยฐานะ ว.9” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยรับเกียรติจาก ดร.นพดล คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาข้าราชการครูให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และสมรรถนะในการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน เมื่อวันที่

Read more text

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการแต่งหน้าทำผม สำหรับนักพัฒนาอาคารสถานที่ แม่บ้าน นักการภารโรง

นายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการแต่งหน้าทำผม สำหรับนักพัฒนาอาคารสถานที่ แม่บ้าน นักการภารโรง โดยมีพนักงานขับรถ นักการภารโรง และแม่บ้าน เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมแต่งหน้าและทำผมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 5 ชั้น 1

Read more text

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมด้วยนางศรสวรรค์ แนบเนื้อ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย คณบดีหลักสูตรไทย วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี

Read more text

นักเรียนภาษาฝรั่งเศส เข้ารอบชิงชนะเลิศคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ

การประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส (concours de clip video pour promouvoir la langue française) ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ จัดทำโดยนักเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ . ข้อมูลโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดทำโดย นักเรียนแผนการเรียนมนุษย์ศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โดย

Read more text

ฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข็มที่ 2

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข็มที่ 2 และนักเรียนรอบเก็บตก เข็มที่ 1 ตามนโยบาย “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”

Read more text

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ (ตลิ่งชัน)

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ (ตลิ่งชัน) เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ สิ่งก่อสร้างภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรม รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ภายในงานทอดกฐินสามัคคีได้มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์ แห่องค์กฐิน ถวายผ้ากฐิน เทศน์อนิสงฆ์กฐิน

Read more text