การอบรมการใช้งานระบบ DSchool+

งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ บริษัท จีพี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดการอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น DSchool+ ให้กับคณะครูและบุคลากร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้งาน และเรียนรู้การทำงานของระบบในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่

Read more text

การแข่งขันกีฬาเพื่อนจตุรเทพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาเพื่อนจตุรเทพสัมพันธ์” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในพิธี “กีฬาเพื่อนจตุรเทพสัมพันธ์” ครั้งที่ 2 นำโดย ดร.ภูมิสิษฐ์

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ นำโดยนายวัชรินทร์ ดีดาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ คณะผู้บริหารและครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรบูรณาการ (International

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการบริหารการศึกษา นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังคำแนะนำ และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม

Read more text

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อประสานความร่วมมือเป็นสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอน แผนการเรียนเตรียมนิติ – รัฐศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู

Read more text

ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้ารับวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 11

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 11 พร้อมมอบโล่และวุฒิบัตร โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร รับวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการพัฒนาตามหลักสูตร พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11

Read more text

การอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบงานสารบรรณ การจัดทำและการใช้ภาษาเพื่อการเขียนหนังสือราชการ

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบงานสารบรรณ การจัดทำหนังสือราชการ และการใช้ภาษาเพื่อการเขียนหนังสือราชการ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม

Read more text

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อประสานความร่วมมือเป็นสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอน แผนการเรียนเตรียมนิติ – รัฐศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ

Read more text

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ปทุมธานีเกมส์”

ด.ช.คชภพ วงศ์เจริญ นักเรียนชั้น ม.4 ด.ช.กมลเทพ สนธิเณร นักเรียนชั้น ม.1 (ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาค 1 “ปทุมธานีเกมส์” ได้เป็นตัวแทน นักกีฬาเทควันโด ทีมชาย ไปแข่ง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

Read more text

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2022

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ​รายการ​ THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2022​ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แข่งขันระหว่างวันที่​ 19-24 เมษายน 2565 ณ MCC HALL เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา

Read more text