Monday, March 27, 2023

📌 กำหนดการค่ายแผนการเรียนเตรียม วิทย์-คอม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2565

 กำหนดการค่ายแผนการเรียนเตรียม วิทย์-คอม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. – 1 มี.ค. 66 ณ เดอะกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ และ ซาฟารีเวิลด์ .

Read more text

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ . นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่เห่ยสร้างสรรค์ (Hebocon Thailand) ครั้งที่ 11 ผลการแข่งขัน ด.ช.ชนาสิน จองคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ ด.ช.สิรภพ ลาภนิลจินดา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เมื่อวันที่

Read more text

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

ตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิทย์-คอม ระดับชั้น ม.5 เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ นายธิติพันธ์ สุนทรปฏิคม และนางสาวปภาวรินท์ กิจพจนีย์ นักเรียนชั้น ม.5/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่

Read more text

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน Science Show การแข่งขันเครื่องร่อน และการแข่งขัน E-SPORT GAMES(ROV) ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม

Read more text

📌 เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชิงรางวัล “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2565

เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชิงรางวัล “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2565 กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ / Science Show / เครื่องร่อน / ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (แสกนคิวอาร์โค้ดตามภาพกิจกรรม) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 สิงหาคม 2565 .

Read more text

แผนการเรียนเตรียมแพทย์ – เภสัช เข้าศึกษาดูงานกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์วิชาการเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษา บริษัท เตรียมแพทย์ จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สู่คณะแพทยศาสตร์และกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่ายปั้นหมอ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนเตรียมแพทย์ – เภสัช โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าศึกษาดูงานกายวิภาคศาสตร์ (Lab: Nose

Read more text

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแพทย์สู่อุดมศึกษา นักเรียน ม.5 แผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่คณะแพทยศาสตร์และกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่ายปั้นหมอ รอบพิเศษ) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช โดยมี นายสราวุฒิ พัฒรากุล กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กับ ศูนย์วิชาการเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษา นำทีมโดย ดร.สัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา

Read more text

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแพทย์สู่อุดมศึกษา นักเรียน ม.4 แผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่คณะแพทยศาสตร์และกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่ายปั้นหมอ รอบพิเศษ) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช โดยมี นายสราวุฒิ พัฒรากุล กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กับ ศูนย์วิชาการเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษา นำทีมโดย ดร.สัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา

Read more text

แผนการเรียนเตรียมแพทย์ – เภสัช ม.4 ศึกษาดูงานกายวิภาคศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์วิชาการเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษา บริษัท เตรียมแพทย์ จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สู่คณะแพทยศาสตร์และกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่ายปั้นหมอ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนเตรียมแพทย์ – เภสัช โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ศึกษาประวัติของโรงพยาบาลศิริราช ประวัติการแพทย์แผนไทย

Read more text

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยสยาม

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับ โรงเรียนเครือข่าย 5 สถาบัน เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการร่วมกัน ประกอบด้วย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม

Read more text