ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยสยาม

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับ โรงเรียนเครือข่าย 5 สถาบัน เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการร่วมกัน ประกอบด้วย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม

Read more text

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) แผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช

ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรารามดร.สัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา และนายจิรวัฒน์ เจริญปิยบุตร กรรมการผู้จัดการ ผู้ทรงทรงคุณวุฒิและรับผิดชอบโครงการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการเครือข่ายโรงเรียนเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ

Read more text

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขัน – การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ – การประกวดออกแบบ INFOGRAPHIC ในกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถชมผลงานของนักเรียนได้ที่ >>คลิกดูผลงานนักเรียน<<

Read more text

ค่ายปั้นหมอ แผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช ระดับชั้นม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ ปั้นหมอ อะคาเดมี่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสู่คณะแพทยศาสตร์ระดับประเทศ ค่ายปั้นหมอ ของนักเรียนแผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยมีกิจกรรมเปิดบ้านปั้นหมอ การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนถึงสนามสอบจริง เรียนรู้วิชาความถนัดแพทย์ กิจกรรม Anatomy lab

Read more text

การแข่งขันรายการหุ่นยนต์ พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

ตัวแทนนักเรียนในห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมการแข่งขันรายการหุ่นยนต์ พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 THAILAND ROBOT-ROBOTIC OLYMPIAD 2020 ณ โรงเรียนหนองบัว จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน

Read more text

แผนการเรียนเตรียมเเพทย์-เภสัช ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ศึกษาดูงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม ตามโครงการแผนการเรียนเลือกอาชีพอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

Read more text

ห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1 ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) นำนักเรียนห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1 ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

Read more text

ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้ารการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และบูรณาการ : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์(ทัศนศึกษา) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (3/4 – 3/12) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี

Read more text

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการวิชาการ การแข่งขันสวนถาด การแข่งขัน Science Show การจัดป้ายนิเทศ คอสเพลย์นักวิทยาศาสตร์และการแข่งขันวาดภาพ (ภาวะโลกร้อน) เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม ณ

Read more text

เครือข่ายสายใยวิทย์ เปิดประตู สู่รั้วมัธยม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม เครือข่ายสายใยวิทย์ เปิดประตู สู่รั้วมัธยม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text