Friday, September 29, 2023

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

📌 กำหนดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ม.4 แผนการเรียนเตรียมแพทย์ และเภสัช-สหเวช ปีการศึกษา 2566

กำหนดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ม.4 แผนการเรียนเตรียมแพทย์ และเภสัช-สหเวช ปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์วัดชิโนรสารามวรวิหาร และมหาวิทยาลัยสยาม เปิดดูกำหนดการได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/46bSIyU . ข้อมูลโดย กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

📌 กำหนดการค่ายเตรียมแพทย์อาสา ม.5 แผนการเรียนเตรียมแพทย์ และ เตรียมเภสัช-สหเวช

แจ้งกำหนดการ ค่ายเตรียมแพทย์อาสา ของนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2566 แผนการเรียนเตรียมแพทย์ และ เตรียมเภสัช-สหเวช ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2566 ณ ศูนย์กิจกรรมวังดุมเมาท์เทนแคมป์ จ.กาญจนบุรี เปิดดูกำหนดการได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3sO2wR1 . ข้อมูลโดย

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

📌 เชิญชวนร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษา สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าใหม่ไม่ค่อยใส่ ในโครงการ จิตอาสา แบ่งฝัน ปันสุข “ค่ายเตรียมแพทย์อาสา [Pre – Medical Volunteer Camp]”

เชิญชวนคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษา สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าใหม่ไม่ค่อยใส่ เพื่อมอบให้กับ อบต.ตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาและมอบให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านหนองอีเห็น (สพป.กาญจนบุรี เขต1) และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ของ อบต.ตากยา ในโครงการ จิตอาสา

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ม.4-6 แผนการเรียนเตรียมแพทย์ แผนการเรียนเตรียมเภสัช-สหเวช

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับบริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย)จำกัด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ idsMED World of Medical Medicine for New Gen 2023 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมแพทย์ แผนการเรียนเตรียมเภสัช-สหเวช

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิทย์-คอม/หุ่นยนต์ เข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1นายประสิทธิชัย ใจบุญสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ,นายปรเมษฐ์ กาญจนศรีสุนทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 และ รางวัลชมเชยนายรวิน

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายวิชาการโครงการเตรียมแพทย์ ม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิชาการโครงการเตรียมแพทย์ ให้กับนักเรียนเตรียมแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวขนิษฐา ปองนาน ครูผู้ดูแลโครงการ กล่าวรายงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรม ice breaking

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัปดาห์วิทยาศาสตร์และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 การแข่งขัน Science Show การแข่งขันเครื่องร่อน การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันสื่อสร้างสรรค์ Infographic ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ Ball Fighting Robot การแข่งขันหุ่นยนต์ WRG THAILAND CHAMPIONSHIP 2023

ด.ช.ชนาสิน จองคำ, ด.ช.ตฤณพรรธ ณ ตะกั่วทุ่ง, ด.ช.ภาวัต ลีลฐิติวงศ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หุ่นยนต์) [Science-Technology (Robot Program)] และนักเรียนหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนโพธิสารพิทยาการ มีครูณัฐภัทร์ กลิ่นประชุม เป็นผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับรางวัล

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์ Football 4×4 การแข่งขัน WRG THAILAND CHAMPIONSHIP 2023

นายประสิทธิชัย ใจบุญสวัสดิ์, นายนะโม รัตนชื่น, นายรวิน เดชอาคม, นายธราเทพ หลวงศิลป์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนเตรียมวิทย์-หุ่นยนต์ โรงเรียนโพธิสารพิทยาการ มีครูณัฐพล พุทธานุ เป็นผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ Football 4×4

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ และได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRG 2023 ณ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

ด.ญ.ชามา รัตตศิริ, ด.ญ.กชพร ทวีธรรม, ด.ช.ณัฏฐพล ตัณฑ์เจริญรัตน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หุ่นยนต์) [Science-Technology (Robot Program)] โรงเรียนโพธิสารพิทยาการ มีครูณัฐพล พุทธานุ เป็นผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ Ball

Read more text