Monday, May 27, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักเรียนชั้น ม.4-6 แผนการเรียนเตรียม วิทย์-คอม และห้องเรียนหุ่นยนต์ ระดับชั้น ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียม วิทย์-คอม และห้องเรียนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.3 ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวงจร IOT และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกอบวงจร IOT การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 เมื่อวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
📸รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3TY9zlh
📝 ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา