แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ม.4-5 ศึกษาดูงานวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต และ สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล รักษาการรองหัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตร ฯ (มีเดีย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อประสานความร่วมมือเป็นสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอนแผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ

Read more text

Workshop ความรู้ด้านการฝึกปฏิบัติดนตรีไทย-สากล ค่ายศิลป์สัญจร “Music On Tour” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม (ดนตรีศึกษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรม ค่ายศิลป์สัญจร “Music On Tour” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม(ดนตรีศึกษา) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดนตรี วิทยากรโดย อ.ธนะพงษ์ อุ่นพิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ดนตรี และงานการบันทึกเสียง ผศ.ดร.ณัฏฐ์ศรัณย์ ทฤษฎิคุณ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Read more text

Workshop การเขียนภาพด้วยสีอะคริลิคและสีน้ำ ค่ายศิลป์สัญจร “Seascape Art” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม (ทัศนศิลป์)

นายสุรพงษ์ ไกรษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายศิลป์สัญจร “Seascape Art” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม(ทัศนศิลป์) จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และกิจกรรม Workshop การเขียนภาพด้วยสีอะคริลิคและสีน้ำ โดยการวางรากฐานตั้งแต่เริ่ม การร่างภาพ-การลงสีให้งานสมบูรณ์เพื่อเป็นพื้นฐานต่อยอด ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองอย่างมีอิสระ โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์

Read more text

Workshop เสริมสร้างบุคลิกภาพทางการแสดงและ Acting ค่ายศิลป์สัญจร “Act Art” เปิดโลกการแสดง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม (ศิลปะการแสดง)

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายศิลป์สัญจร “Act Art” เปิดโลกการแสดง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม(ศิลปะการแสดง) โดยมีกิจกรรม Workshop เสริมสร้างบุคลิกภาพทางการแสดงและ Acting โดยวิทยากร ครูใยบัว : ฐิติวัลย์ กล้าตลุมบอน นักแสดง,Acting

Read more text

กิจกรรม ค่ายศิลป์สัญจร “ศิลปินศิลป์บันดาลใจ” ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ จัดกิจกรรม ค่ายศิลป์สัญจร “ศิลปินศิลป์บันดาลใจ” ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานพิธีเปิด และนายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

Read more text

แจ้งกำหนดการ โครงการศิลป์สัญจร “ศิลปินศิลป์บันดาลใจ ครั้งที่ 1” สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม

 แจ้งกำหนดการ โครงการศิลป์สัญจร “ศิลปินศิลป์บันดาลใจ ครั้งที่ 1” สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  วันที่ 8-9 มี.ค. 65 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม

Read more text

การแสดงนาฏศิลป์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามคืนนคร ในงาน Kagoshima Asian Youth Arts Festival Online 2021

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นเจ้าภาพสถานที่ฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ และอำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่ห้องประชุมบันทึกเทปการแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามคืนนคร ในงาน Kagoshima Asian Youth Arts Festival Online 2021 ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7- 11 ตุลาคม 2564

Read more text

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ และสานสัมพันธ์พี่น้อง แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม (ศิลปะการแสดง) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ และสานสัมพันธ์พี่น้อง แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม (ศิลปะการแสดง) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม (ศิลปะการแสดง) จุดประสงค์ในการเรียน เนื้อหาในรายวิชาเรียน กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ค่ายแผนการเรียน การศึกษาดูงาน ในช่วงสถานการณ์ฯ COVID-19 รวมทั้งการเตรียมตัวการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม

Read more text

เยาวชนคนสร้างสรรค์ YOUTH TALENT

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรมและชุมนุมนาฏศิลป์ไทย เข้าบันทึกภาพการแสดงของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในรายการ เยาวชนคนสร้างสรรค์ (YOUTH TALENT) ทางช่องสถานีวัฒนธรรม (สานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่) จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

Read more text

รางวัลชนะเลิศ การประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “60 ปีแกรนด์สปอร์ต”

นายธนวัฒน์ พรมโต นักเรียนชั้น ม.5/7 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “60 ปีแกรนด์สปอร์ต” จากผู้ส่งผลงานประกวดทั้งหมด 2,213 ผลงาน ตัวแทนจากบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด มอบรางวัลที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text