Friday, September 29, 2023

ศิลปะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ศิลปะ

📌 กำหนดการจัดค่ายพัฒนาทักษะศิลปะ ม.1-ม.6 (เฉพาะนักเรียนที่สนใจ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการจัดค่ายพัฒนาทักษะศิลปะ ม.1-ม.6 (เฉพาะนักเรียนที่สนใจ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มสาระฯ ศิลปะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. 66 – 12 ต.ค. 66 (แยกตามกลุ่มวิชา) ณ

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯศิลปะ

ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ ครั้งที่ 20

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ ครั้งที่ 20” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาทัศนศิลป์ สาขาดนตรี และสาขาศิลปะการแสดง ได้แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการจัดการแสดง ภายในงานมีการบรรเลงดนตรี จากสาขาดนตรี การแสดงบัลเลต์ชุด “The ballerina princess”

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์ศิลปะ

📌 กำหนดการจัดโครงการศึกษาดูงาน แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ของนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการจัดโครงการศึกษาดูงาน แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ของนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2566 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์ศิลปะ

📌 เชิญชวนร่วมงาน ศิลปะสร้างสรรค์ สรรพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ ครั้งที่ 20

เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมงาน ศิลปะสร้างสรรค์ สรรพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ ครั้งที่ 20 ในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การเเสดงละครเวทีเรื่อง Maleficent และละครสร้างสรรค์อีก 4 เรื่องคือ เรื่องชะตาผัน ฉันลิขิต , Future choice ,

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯศิลปะ

เผยแพร่วัฒนธรรมในงาน The Edmonton Heritage Festival : Pavilion ณ เมืองอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา

นางสาวพิชญ์สินี คำเครื่อง นางสาวชุติกาญจน์ มีสมรัตน์ เด็กหญิงอชิรญาณ์ เริ่มวานิชย์ และเด็กหญิงรติมา สุวชูเพ็ชรน้อย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เดินทางเผยแพร่วัฒนธรรมในงาน The Edmonton Heritage Festival : Pavilion ณ เมืองอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯศิลปะ

ค่ายแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดค่ายแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาทักษะทางศิลปกรรม เข้าทัศนศึกษา ณ พระราชวังเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี พบกับวิทยากรบรรยายและสาธิต ตามสาขาวิชา ด้านทัศนศิลป์ ฝึกการวาดภาพ landscape โดย อ.ปุณณภพ

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์ศิลปะ

📌 กำหนดการค่ายแผนการเรียนเตรียม ศิลปกรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2565

 กำหนดการค่ายแผนการเรียนเตรียม ศิลปกรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค. 66 ณ โรงแรม เบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี .  เปิดดูกำหนดการได้ที่ลิงค์ http://bit.ly/3EwinXB

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯศิลปะ

ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ ครั้งที่ 19

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ ครั้งที่ 19” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแผนการเรียนศิลปกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในวิชาการบริหารการจัดการแสดงงานศิลป์ มาใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งในงานมีการบรรเลงดนตรีไทย และวงโฟล์คซอง การแสดงชุด “ศิลปกรรมมงกุฏแห่งความงาม” และนิทรรศการผลงานศิลปะ ณ ห้องประชุม อาคารนานาชาติ

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯศิลปะ

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาดนตรีศึกษา เอกดนตรีสากล คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้ารับฟังการบรรยายการเรียนการสอนของแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม สังเกตและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนดนตรี ณ ห้องขันติธรรมภิรม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 . ข้อมูลโดย :

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯศิลปะ

แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ม.4-5 ศึกษาดูงานวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต และ สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล รักษาการรองหัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตร ฯ (มีเดีย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อประสานความร่วมมือเป็นสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอนแผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ

Read more text