Monday, March 27, 2023

ค่ายแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดค่ายแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาทักษะทางศิลปกรรม เข้าทัศนศึกษา ณ พระราชวังเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี พบกับวิทยากรบรรยายและสาธิต ตามสาขาวิชา ด้านทัศนศิลป์ ฝึกการวาดภาพ landscape โดย อ.ปุณณภพ

Read more text

📌 กำหนดการค่ายแผนการเรียนเตรียม ศิลปกรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2565

 กำหนดการค่ายแผนการเรียนเตรียม ศิลปกรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค. 66 ณ โรงแรม เบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี .  เปิดดูกำหนดการได้ที่ลิงค์ http://bit.ly/3EwinXB

Read more text

ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ ครั้งที่ 19

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ ครั้งที่ 19” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแผนการเรียนศิลปกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในวิชาการบริหารการจัดการแสดงงานศิลป์ มาใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งในงานมีการบรรเลงดนตรีไทย และวงโฟล์คซอง การแสดงชุด “ศิลปกรรมมงกุฏแห่งความงาม” และนิทรรศการผลงานศิลปะ ณ ห้องประชุม อาคารนานาชาติ

Read more text

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาดนตรีศึกษา เอกดนตรีสากล คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้ารับฟังการบรรยายการเรียนการสอนของแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม สังเกตและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนดนตรี ณ ห้องขันติธรรมภิรม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 . ข้อมูลโดย :

Read more text

แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ม.4-5 ศึกษาดูงานวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต และ สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล รักษาการรองหัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตร ฯ (มีเดีย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อประสานความร่วมมือเป็นสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอนแผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ

Read more text

Workshop ความรู้ด้านการฝึกปฏิบัติดนตรีไทย-สากล ค่ายศิลป์สัญจร “Music On Tour” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม (ดนตรีศึกษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรม ค่ายศิลป์สัญจร “Music On Tour” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม(ดนตรีศึกษา) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดนตรี วิทยากรโดย อ.ธนะพงษ์ อุ่นพิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ดนตรี และงานการบันทึกเสียง ผศ.ดร.ณัฏฐ์ศรัณย์ ทฤษฎิคุณ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Read more text

Workshop การเขียนภาพด้วยสีอะคริลิคและสีน้ำ ค่ายศิลป์สัญจร “Seascape Art” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม (ทัศนศิลป์)

นายสุรพงษ์ ไกรษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายศิลป์สัญจร “Seascape Art” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม(ทัศนศิลป์) จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และกิจกรรม Workshop การเขียนภาพด้วยสีอะคริลิคและสีน้ำ โดยการวางรากฐานตั้งแต่เริ่ม การร่างภาพ-การลงสีให้งานสมบูรณ์เพื่อเป็นพื้นฐานต่อยอด ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองอย่างมีอิสระ โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์

Read more text

Workshop เสริมสร้างบุคลิกภาพทางการแสดงและ Acting ค่ายศิลป์สัญจร “Act Art” เปิดโลกการแสดง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม (ศิลปะการแสดง)

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายศิลป์สัญจร “Act Art” เปิดโลกการแสดง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม(ศิลปะการแสดง) โดยมีกิจกรรม Workshop เสริมสร้างบุคลิกภาพทางการแสดงและ Acting โดยวิทยากร ครูใยบัว : ฐิติวัลย์ กล้าตลุมบอน นักแสดง,Acting

Read more text

กิจกรรม ค่ายศิลป์สัญจร “ศิลปินศิลป์บันดาลใจ” ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ จัดกิจกรรม ค่ายศิลป์สัญจร “ศิลปินศิลป์บันดาลใจ” ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานพิธีเปิด และนายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

Read more text

แจ้งกำหนดการ โครงการศิลป์สัญจร “ศิลปินศิลป์บันดาลใจ ครั้งที่ 1” สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม

 แจ้งกำหนดการ โครงการศิลป์สัญจร “ศิลปินศิลป์บันดาลใจ ครั้งที่ 1” สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  วันที่ 8-9 มี.ค. 65 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม

Read more text