ค่าย “เล่าเป็นคลิป Clip Can Tell | vdo สั้นทำด้วยมือถือ” ครั้งที่ 2 แผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ม.4 – ม.5

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่าย เล่าเป็นคลิป Clip Can Tell | vdo สั้นทำด้วยมือถือ ครั้งที่ 2 Onsite สำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ม.4 – ม.5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร วิทยากรโดย

Read more text

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่าย เล่าเป็นคลิป Clip Can Tell | vdo สั้นทำด้วยมือถือ

แผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่าย เล่าเป็นคลิป Clip Can Tell | vdo สั้นทำด้วยมือถือ ครั้งที่ 1 Online สำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ม. 4 – ม.5 วิทยากรโดย อ.เมษ

Read more text

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการความรู้ทั่วไปทางภาษาและวรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ เนื่องในงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2563 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งจัดงานร่วมกับภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 64 โรงเรียน ผลการแข่งขัน นางสาวปวริศา เต็มดวง และนางสาวภัทรานิษฐ์ เด่นนภาสุรพงศ์ นักเรียนชั้น ม.6/4

Read more text

ค่ายพัฒนาทักษะและศักยภาพ แผนการเรียนเตรียมนิเทศ-มนุษย์ ระดับชั้น ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและงานโสตฯ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ เดินทางไปเข้าค่ายพัฒนาทักษะและศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมตามแผนการเรียนที่ตนเองถนัดและสนใจ โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งการศึกษาดูงาน สัมผัสประสบการณ์จริง ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทักษะภาษาและการสื่อสารเพื่อวิชาชีพในศตวรรษที่ 21” จากวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการศึกษาดูงานและเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ “สวนผักปากช่อง” เมื่อวันที่

Read more text

แผนการเรียนเตรียมนิเทศ-มนุษย์ ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและงานโสตทัศนศึกษา นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศ-มนุษย์ ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ศึกษาดูงาน คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ โดยทางทีมคณาจารย์ของคณะฯ ให้การต้อนรับ และจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม การเรียนรู้ของครูและนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ เช่น STEM บอร์ดเกม เป็นต้น

Read more text

แสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย ครั้งที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสถาบันปัญญ์สุข จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย “แสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 4 โดยพบกับวิทยากร  ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ (ดร.เพชร เท่-เหนือ-ไทย) ครูเคท (ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย) อ.นพพร เพริศแพร้ว และ ทญ.กิตติลักษณ์ จุลลัทเธียร

Read more text

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย

Read more text

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ “วันรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทยแห่งชาติ” เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

Read more text

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “รำลึกวันสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทยแห่งชาติ” เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

Read more text

การแข่งขันโต้วาที ระดับชั้น ม.ต้น และม.ปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

Read more text