Friday, September 29, 2023

สังคมศึกษา

ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯสังคมศึกษา

นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566

งานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้นำนักเรียนจำนวน 10 คน เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 จัดโดยสมาคมคนของแผ่นดินร่วมกับสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่ทำความดีเป็นที่ยอมรับต่อสังคมในด้านต่าง ๆ

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์สังคมศึกษา

📌 กำหนดการจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ แผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ แผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2566 ชมการประชุมรัฐสภา พิพิธภัณฑ์รัฐสภา แหล่งเรียนรู้พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และสถานที่สำคัญต่างๆ วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 – 16.30

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯสังคมศึกษา

กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมพาเหรด การประกวดเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติ ASEAN กิจกรรมถาม-ตอบปัญหาอาเซียน “ASEAN QUIZZ” การทำแบบทดสอบออนไลน์ “ASEAN TEST 2023” กิจกรรม Workshop

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯสังคมศึกษา

การฝึกอบรมจิตอาสา 904

งานสถานศึกษาพอเพียง ร่วมกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้นำนักเรียนจำนวน 10 คน เข้ารับการฝึกและศึกษาดูงาน ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” ได้ศึกษาหาความรู้เรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้มีจิตอาสา โดยมีนางสาวณิชาภา คำมณีจันทร์

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์สังคมศึกษา

📌 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขันประกวดมารยาทไทใน กิจกรรม “โพธิสารสืบสาน มารยาทไทย” ประจำปีการศึกษา 2566

แจ้งคุณครูและนักเรียน ทุกระดับชั้น ที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดมารยาทไทใน กิจกรรม “โพธิสารสืบสาน มารยาทไทย” ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อระหว่างวันที่ 3-5 ก.ค. 66 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก และ ห้องเรียนแผนการเรียนเตรียม นิติ-รัฐศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3s2mw25 .

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์สังคมศึกษา

📌 กิจกรรม “โพธิสารสืบสาน มารยาทไทย” ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม “โพธิสารสืบสาน มารยาทไทย” ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ค. 66 กิจกรรมทดสอบความรู้ เรื่องมารยาทไทยในชีวิตประจำวันผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-7 ก.ค. 66 โดยสามารถทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรได้ที่ลิงค์

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์สังคมศึกษา

📌 ประกาศผลการแข่งขัน PS SOCIAL QUiZZ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการแข่งขัน PS SOCIAL QUiZZ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ผู้ที่มีรายชื่อรับรางวัล สแกนเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อยืนยันตัวตนและติดต่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้โดยตรงที่ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. 024486130 024486931 ——————-

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์สังคมศึกษา

📌 เชิญชวนร่วมกิจกรรมการตอบปัญหาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ออนไลน์ “PS SOCAIL QUIZZ”

  เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมการตอบปัญหาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ออนไลน์ “PS SOCAIL QUIZZ” เพื่อท้าทายความสามารถและความเร็วของคุณ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 มิถุนายน 2566 โดยเริ่มสอบตอบปัญหาได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯสังคมศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 23

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 23 จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กระทรวงต่างประเทศ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “BIMSTEC On Tour x POL-SCI CMU” ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯสังคมศึกษา

ค่ายต้นกล้าตุลาการ (law camp) ครั้งที่ 3

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม ค่ายต้นกล้าตุลาการ (law camp)ครั้งที่ 3 Y2K Way2Dream แผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (way to world) ณ สวนสุภัทราแลนด์ กิจกรรม Rally (way

Read more text