กิจกรรม “Potisarn ASEAN Day Celebration 2022” ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Potisarn ASEAN Day Celebration 2022” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การทำแบบทดสอบออนไลน์ “The Asean” นิทรรศการความรู้อาเซียนบริเวณลานโพธิ์พุฒภิรม กิจกรรมถาม-ตอบปัญหาอาเซียน “Asean

Read more text

แผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ ม.4-6 ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาดูงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยได้รับการต้อนรับจากนางภาษิตา วัชระโชติกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรียนรู้ภารกิจและบทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจากเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน ให้การต้อนรับโดย พ.ต.อ.ณัทปาโมทย์ พุ่มไพบูลย์ ผู้กำกับการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ กองสารนิเทศ เยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำรวจและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า เมื่อวันที่ 26

Read more text

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อประสานความร่วมมือเป็นสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอน แผนการเรียนเตรียมนิติ – รัฐศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู

Read more text

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อประสานความร่วมมือเป็นสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอน แผนการเรียนเตรียมนิติ – รัฐศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ

Read more text

กิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ ครั้งที่ 2 มาแล้วเพื่อนจ๋าค่ายต้นกล้าที่หนูอยากได้” สำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ ครั้งที่ 2 มาแล้วเพื่อนจ๋าค่ายต้นกล้าที่หนูอยากได้” สำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานพิธีเปิด และนางโกสุม งามดวงใจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน กิจกรรมเสวนา

Read more text

กำหนดการกิจกรรมค่ายต้นกล้าตุลาการ ครั้งที่ 2 “มาแล้วเพื่อนจ๋า ค่ายต้นกล้าที่หนูอยากได้” สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนเตรียม นิติ-รัฐศาสตร์

 แจ้งกำหนดการ กิจกรรมค่ายต้นกล้าตุลาการ ครั้งที่ 2 “มาแล้วเพื่อนจ๋า ค่ายต้นกล้าที่หนูอยากได้” สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนเตรียม นิติ-รัฐศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  วันที่ 7 มี.ค. 65 ระหว่างเวลา 07.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม

Read more text

นายชนาธิป เสรีพิชัยธรรม นักเรียนชั้นม.6/6 ผ่านการคัดเลือกรับเกียรติบัตรและยกย่องว่ามีความประพฤติดี

นายชนาธิป เสรีพิชัยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ อยู่ในกรอบของศีลธรรม เป็นนักเรียนแกนนำ ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศานาในโรงเรียนโพธิสารพิทยากร จนได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร

Read more text

ค่ายต้นกล้าตุลาการ (law camp) ครั้งที่ 1 แผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ (law camp) ครั้งที่ 1 โดยจัดกิจกรรมพี่สอนน้อง โรงเรียนบ้านบึงตะกาด ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เป็นการนำความรู้ของนักเรียนไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอก – กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และความสามัคคีในหมู่คณะ – และการอบรมโดยวิทยากรเกี่ยวกับการเป็นนักกฎหมายและนักรัฐศาสตร์ที่ดี – ศึกษาบริบทแวดล้อมและแนวทางการบริหารจัดการชุมชนจากประธานชุมชนปากน้ำประแสร์ – กิจกรรมเก็บข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักเรียนแผนการเรียนอย่างเป็นทางการ

Read more text

กิจกรรมทดลองเกมในพื้นที่จริง (On-site Implementation) ภายใต้โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2

กิจกรรมทดลองเกมในพื้นที่จริง (On-site Implementation) ภายใต้โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2 ทีมโรงเรียนโพธิสารพิทยากร มองเห็นความสำคัญของ การจัดการบริหารทรัพยากรของมนุษย์ ซึ่งสะท้อนผ่านปัญหาต่างๆ มากมาย จึงออกบอร์ดเกม ที่มีชื่อว่า ME WE World ที่มุ่งเน้นให้ผู้เล่นรู้จักการบริหารทรัพยากร และเลือกสรรชีวิตของตนเองให้มีระบบ ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบต่อมวลสังคมภาพรวม

Read more text

แผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ โดยนำคณะครูและนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ จำนวน 21 คน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ “พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”และ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

Read more text