Sunday, April 14, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯสังคมศึกษา

กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมพาเหรด การประกวดเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติ ASEAN กิจกรรมถาม-ตอบปัญหาอาเซียน “ASEAN QUIZZ” การทำแบบทดสอบออนไลน์ “ASEAN TEST 2023” กิจกรรม Workshop และเสวนา เรื่อง “ความคิด ความเชื่อ ความรู้ และการมูเตลู ในถิ่นอุษาคเนย์จากยุคจารีตถึงปัจจุบัน” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566
?รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3KKQYUZ
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา