Sunday, April 14, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯสังคมศึกษา

การฝึกอบรมจิตอาสา 904

งานสถานศึกษาพอเพียง ร่วมกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้นำนักเรียนจำนวน 10 คน เข้ารับการฝึกและศึกษาดูงาน ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” ได้ศึกษาหาความรู้เรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้มีจิตอาสา โดยมีนางสาวณิชาภา คำมณีจันทร์ และ นายบวรพันธ์ บุญแก้วสุข เป็นครูผู้ควบคุมดูแล เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)
? ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา_ศาสนาและวัฒนธรรม
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา
?รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3KQSuVF