Tuesday, December 12, 2023
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯสังคมศึกษา

นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566

งานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้นำนักเรียนจำนวน 10 คน เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 จัดโดยสมาคมคนของแผ่นดินร่วมกับสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่ทำความดีเป็นที่ยอมรับต่อสังคมในด้านต่าง ๆ โดย ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ นายกสมาคมคนของแผ่นดิน เข้าร่วมในพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย
📝 ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา_ศาสนาและวัฒนธรรม
📸รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3RqlK9J
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา