Tuesday, December 12, 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 ร่วมโหวตรางวัลขวัญใจมหาชน ในการประกวดกีฬาสาธิต P.S. BOY MODEL

ร่วมโหวตรางวัลขวัญใจมหาชน ในการประกวดกีฬาสาธิต P.S. BOY MODEL กติกาการร่วมโหวต 1) โหวตผ่าน Facebook : Potisarnpittayakorn School ด้วยการกด Like และ กด Share ให้กับหมายเลขผู้เข้าประกวดที่ท่านชื่นชอบ 2) เกณฑ์การให้คะแนน

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 กำหนดกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566 นักเรียนชั้น ม.1 – ม.3

 แจ้งกำหนดกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566 นักเรียนชั้น ม.1 – ม.3  วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 07.30 – 16.00 น.  เปิดดู ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบและสถานที่สอบ / ขอบข่ายเนื้อหาการสอบธรรมศึกษา

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 การซ้อมกีฬาสีในช่วงเช้าและหลังเลิกเรียน ของวันที่ 27-29 พ.ย. 66 และ กิจกรรมกีฬาสี วันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. 66

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน เนื่องด้วยสัปดาห์นี้มีกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2566 ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งดังต่อไปนี้ นักเรียนซ้อมกีฬาสีในช่วงเช้าและหลังเลิกเรียน ของวันที่ 27-29 พ.ย. 66 ใช้คาบเรียนพิเศษ 3 (ดังตารางภาพ) / กิจกรรมกีฬาสี วันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. 66 .

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 โครงการ “P.S. PREP. COURSE 2023 – เตรียมน้องประถมสู่ถนน..โพธิสาร” เดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.5-ป.6 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในโครงการ “P.S. PREP. COURSE #2023 – เตรียมน้องประถมสู่ถนน..โพธิสาร” ช่วงที่ 6 เดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2566 เรียนวิชา “วิทย์ คณิต

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 โครงการ “เรียนเสริมความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ P.S. Tutorial Course SaturdayClass 2023 เดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ “เรียนเสริมความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ P.S. Tutorial Course SaturdayClass 2023 ช่วงที่ 6 เดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2566 เรียนเสริม “วิทย์ คณิต

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 กำหนดการจัดกิจกรรมกีฬาสี “โพธิสารเกมส์ ครั้งที่ 35” ประจำปีการศึกษา 2566

แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมกีฬาสี “โพธิสารเกมส์ ครั้งที่ 35” ประจำปีการศึกษา 2566 ในธีม เทศกาลภาพยนตร์คนสร้างสรรค์ POTISARN INTERNATIONAL FILM FESTITVAL ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 เปิดดูกำหนดการได้ที่ลิงก์

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพสู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ PA

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพสู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ PA สำหรับผู้ที่สนใจทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ณ ห้องประชุมอาคารนานาชาติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (เปิดดูหนังสือเชิญและกำหนดการได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3MWw4TE ) ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ

📌 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “PSIP OPEN HOUSE 2024” เปิดบ้านโครงการนานาชาติ (INTERNATIONAL PROGRAM) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 2024

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “PSIP OPEN HOUSE 2024” เปิดบ้านโครงการนานาชาติ (INTERNATIONAL PROGRAM) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 2024 สำหรับผู้ที่สนใจทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น.

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ

📌 การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ สอวน.

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ สอวน. คุณสมบัติเบื้องต้น 1. เป็นนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกแผนการเรียน 2. ไม่จำกัดความรู้หรือระดับทางภาษาต่างประเทศใดๆ 3. ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย 4. สมัครได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้อง 164 อาคาร 1 5. มีความพยายาม

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

📌 การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ IJSO สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ IJSO สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 คุณสมบัติเบื้องต้น 1. เป็นนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 2. เกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 3.5 3. สมัครได้ที่ครูวัชรพงษ์ ธงเงิน ที่ห้อง 432 อาคาร 4

Read more text