Monday, June 5, 2023

ค่าย ARCHITECTURE CAMP ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ ปีการศึกษา 2564

 ค่าย ARCHITECTURE CAMP ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  วันที่ 22-23 มี.ค. 65 เวลา 07.00 – 16.30 น.

Read more text

ค่าย ENGINEERING CAMP ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ ปีการศึกษา 2564

ค่าย ENGINEERING CAMP ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร วันที่ 22-23 มี.ค. 65 เวลา 07.00 – 16.30 น.

Read more text

ประมวลภาพกิจกรรมแนะแนวออนไลน์สู่สายอาชีพวิศวะ (แผนเตรียมวิศวะ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมแนะแนวออนไลน์ “ชวนน้องมาเรียนวิศวะ” ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.5 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ และนักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่สนใจวางแผนศึกษาต่อชั้น ม.4

Read more text

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูอิสรีย์ สง่า ได้เลื่อนวิทยฐานะครู ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูอิสรีย์ สง่า ได้เลื่อนวิทยฐานะครู ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

Read more text

ค่ายแผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ วิทย์-คอม ระดับชั้น ม.4

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดจัดการเข้าค่ายแผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ และแผนการเรียนวิทย์-คอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการแผนการเรียนเลือกอาชีพอย่างมีคุณภาพ โดยเข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล การยื่น TCAS และแนะนำสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะ และพบคณะทีมวิทยากรจาก helloAUDA ความรู้คู่ความสนุก ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์

Read more text

แผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ และแผนการเรียนเตรียมวิทย์-คอม ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ และแผนการเรียนเตรียมวิทย์-คอม ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563

Read more text

การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประจำปีการศึกษา 2562

Read more text

ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 8 โดยมีฐานกิจกรรม ทั้งหมด 10 ฐาน ได้แก่ ซูโดกุ, จัตุรัสกกล (เรขาคณิต), DaVINCHI ถอดรหัส, ตวงน้ำ, แทนแกรม, Kahoot, อ้อมกอดแห่งรัก, ใบ้คำ, อะไรหนักกว่ากัน

Read more text