Tuesday, June 25, 2024

คณิตศาสตร์

ข่าวและกิจกรรมคณิตศาสตร์รอบรั้วโพธิสารฯ

แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ ม.4-6 ศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าชมนิทรรศการ KMUTNB 8th International Art And Design Workshop 2023 และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง

Read more text
ข่าวและกิจกรรมคณิตศาสตร์รอบรั้วโพธิสารฯ

ค่ายแผนการเรียนเตรียมวิศวะ-เตรียมสถาปัตย์ ระดับชั้น ม.4-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ และแผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ ปีการศึกษา 2565 ทัศนศึกษา ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ และเข้าศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก และแผนการเรียนเตรียมวิศวะ พบกับกิจกรรม workshop สนุกคิดพิชิต Robo-glove สนุกคิกพิชิต

Read more text
ข่าวและกิจกรรมคณิตศาสตร์รอบรั้วโพธิสารฯ

MOU โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล รักษาการรองหัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตร ฯ (มีเดีย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อประสานความร่วมมือเป็นสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอนแผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ

Read more text
ข่าวและกิจกรรมคณิตศาสตร์รอบรั้วโพธิสารฯ

แนะแนวออนไลน์หลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการแนะแนวในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “แนะแนวหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – ม.6 แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ วิทยากรโดย ดร.วศิน วิเศษศักดิ์ดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และหัวหน้าสาขาวิชาออกแบบภายใน

Read more text
ข่าวและกิจกรรมคณิตศาสตร์รอบรั้วโพธิสารฯ

Workshop วาดภาพทางสถาปัตย์พื้นฐานและวาดภาพลงสีทางสถาปัตย์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายแผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ โดยมีการบรรยายและให้ความรู้ทางทฤษฎีสถาปัตยกรรม และแนวความคิดในการออกแบบ กิจกรรม Workshop วาดภาพทางสถาปัตย์พื้นฐาน และวาดภาพลงสีทางสถาปัตย์ วิทยากรโดยผศ.อานนท์ พรหมศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.กฤษณา อานโพธิ์ทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และดร.ชานนท์

Read more text
ข่าวและกิจกรรมคณิตศาสตร์รอบรั้วโพธิสารฯ

Workshop วิทยาศาสตร์ในสวนสนุก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายแผนการเรียนเตรียมวิศวะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ โดยมีกิจกรรม Workshop วิทยาศาสตร์ในสวนสนุก สนุกคิดพิชิตยานยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ นักนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ ฐานเรียนรู้ระบบและฐานออกแบบโครงสร้างวิทยากรโดยนายกฤษติชาติ จันฮวด บริษัท ออเดเชียส เอ็ดดูเคชันนั่ล เทคโนโลยี จำกัด ณ

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์คณิตศาสตร์

ค่าย ARCHITECTURE CAMP ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ ปีการศึกษา 2564

 ค่าย ARCHITECTURE CAMP ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  วันที่ 22-23 มี.ค. 65 เวลา 07.00 – 16.30 น.

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์คณิตศาสตร์

ค่าย ENGINEERING CAMP ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ ปีการศึกษา 2564

ค่าย ENGINEERING CAMP ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร วันที่ 22-23 มี.ค. 65 เวลา 07.00 – 16.30 น.

Read more text
ข่าวและกิจกรรมคณิตศาสตร์รอบรั้วโพธิสารฯ

ประมวลภาพกิจกรรมแนะแนวออนไลน์สู่สายอาชีพวิศวะ (แผนเตรียมวิศวะ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมแนะแนวออนไลน์ “ชวนน้องมาเรียนวิศวะ” ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.5 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ และนักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่สนใจวางแผนศึกษาต่อชั้น ม.4

Read more text
ข่าวและกิจกรรมคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูอิสรีย์ สง่า ได้เลื่อนวิทยฐานะครู ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูอิสรีย์ สง่า ได้เลื่อนวิทยฐานะครู ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

Read more text

red88 dang nhap

8day dang nhap

97win dang nhap

n88 dang nhap

hi88 dang nhap