Monday, June 5, 2023

แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ ม.4-6 ศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าชมนิทรรศการ KMUTNB 8th International Art And Design Workshop 2023 และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง และสำรวจความสนใจ ความถนัดและได้แนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566
📝 ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา
📸รูปภาพเพิ่มเติม : http://bit.ly/3YP3abH