Monday, June 5, 2023

แผนการเรียนเตรียมวิศวะ ม.4-6 ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ ที่ปรึกษาคณบดี และผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ มีการแนะนำระบบ TCAS และทุนการศึกษา พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการของคณะ ทั้ง 7 สาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง และสำรวจความสนใจ ความถนัดและได้แนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566
📝 ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา
📸รูปภาพเพิ่มเติม : http://bit.ly/3YP3abH