โครงการอบรมเครื่องวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียนแนะแนวอาชีพด้วยจิตวิเคราะห์ (Iceberg Satir Modle)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการอบรมเครื่องมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียนแนะแนวอาชีพด้วยจิตวิเคราะห์ (Iceberg Satir Modle)
ร่วมกับ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล งานแนะแนวและงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อให้ครูได้สั่งสมประสบการณ์ทำงานอย่างเพียงพอและเป็นการยกระดับการพัฒนาครูให้มีระบบ มีความต่อเนื่องและมีมาตราฐาน
โดยแบ่งเป็นครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ และห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<