ห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1 ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
นำนักเรียนห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1 ศึกษาดูงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<