แผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ และแผนการเรียนเตรียมวิทย์-คอม ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์
และแผนการเรียนเตรียมวิทย์-คอม ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ศึกษาดูงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<