Saturday, February 24, 2024
ข่าวและกิจกรรมภาษาต่างประเทศรอบรั้วโพธิสารฯ

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในงานนิทรรศการประจำปี 2567

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส??) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในงานนิทรรศการประจำปี 2567 ของภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567
ผลการแข่งขัน ได้รับ​ 3​ รางวัล ดังนี้
1. รางวัล?ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นายพัฒนเพชร แอบเนียม ม.5/10
2. รางวัล?ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นายจิรกร จิรมณฑล ม.5/6
3. รางวัล?ชมเชย การประกวดแฟชั่นในหัวข้อ Noir et Blanc ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ นายฐนวิชญ์ กล้าหาญ ม.4/2 และนางสาวเมลิสา ยอดสุทธิ ม.4/6
ควบคุมและฝึกซ้อม โดย นายสถาพร เผือกมุ่ย และ นายนราธร อุเทน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาฝรั่งเศส)
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : #งานโสตทัศนศึกษา