ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี ด้านงานบริหารงบประมาณและงานบริหารทั่วไป

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ปรึกษาหารือ รับฟังคำแนะนำ แลกเปลี่ยนแนวคิด การปฏิบัติงานด้านงานบริหารงบประมาณและงานบริหารทั่วไป และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<