Monday, June 5, 2023

ค่ายแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดค่ายแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาทักษะทางศิลปกรรม เข้าทัศนศึกษา ณ พระราชวังเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี พบกับวิทยากรบรรยายและสาธิต ตามสาขาวิชา ด้านทัศนศิลป์ ฝึกการวาดภาพ landscape โดย อ.ปุณณภพ

Read more text

การคัดเลือกและทดสอบความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2566

การคัดเลือกและทดสอบความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร ห้องประชุมขันติธรรมาภิรม ห้องนาฏศิลป์ ห้องทัศนศิลป์ และหอประชุมชั้น 3 อาคารนานาชาติ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม

Read more text

การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 IP/EP และ ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2566

การรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ IP และ EP และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเดิม และนักเรียนสอบคัดเลือกใหม่ เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ EP และห้องเรียน IEP ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ณ

Read more text

คนดีศรีโพธิสาร ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม “คนดีศรีโพธิสาร” ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธี และดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กล่าวรายงาน พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ คณะครู นักเรียน

Read more text

การรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 IP/EP และ ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2566

การรายงานตัวนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) หลักสูตรนานาชาติ (International Program : IP) โดยใช้หลักสูตรบูรณาการระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ Government of South Australia และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program:

Read more text

แผนการเรียนเตรียมวิศวะ ม.4-6 ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ ที่ปรึกษาคณบดี และผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ มีการแนะนำระบบ TCAS และทุนการศึกษา

Read more text

แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ ม.4-6 ศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าชมนิทรรศการ KMUTNB 8th International Art And Design Workshop 2023 และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง

Read more text

ค่ายแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี และการบริการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดค่ายแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี และการบริการ “PS Futuristic Biz Camp ปั้นธุรกิจพลิกอนาคต” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ โดยเข้าเยี่ยม บริษัท เอ็น เอ เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า และ

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม นำโดยนางกรรณิการ์ ไผ่โสภา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) โครงการห้องเรียนพิเศษ IP หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องแผนการเรียนเตรียมวิศวะและสถาปัตย์ และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 9

Read more text

การสอบสัมภาษณ์และเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ม.4 EP ปีการศึกษา 2566

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ (Interview) และเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ(Essay) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 . รูปภาพเพิ่มเติม :

Read more text