อบรมเชิงปฏิบัติการ “TCAS COACH’66 โค้ชให้ติด TCAS”

งานแนะแนว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “TCAS COACH’66 โค้ชให้ติด TCAS” การแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เพื่อก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 เข้าใจระบบข้อสอบ เตรียมตัวตรงจุด พร้อมสอบ ช่วงที่ 2

Read more text

กิจกรรม FOFA CAMP แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรม FOFA CAMP โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ภายใต้ความร่วมมือ MOU ในการแนะแนวและให้คำปรึกษาทั้งการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย และการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยพี่ ๆ จากสโมสรนิสิต และฝ่ายกิจการนิสิตและการสื่อสารองค์กร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้กับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

Read more text

พิธีแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีไทยวิถีพุทธขึ้น โดยคณะครูและนักเรียนได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดโพธิ์ และวัดจำปา ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในชุมชนบางระมาด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 . ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา ภาพกิจกรรม รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<    

Read more text

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีน้ำใจช่วยเหลืองานของส่วนรวม ที่มีฐานะที่ควรได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านการเงินทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 . ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา ภาพกิจกรรม รูปภาพเพิ่มเติม

Read more text

กิจกรรมวันรักโรงเรียน 66 ปี “ภูมิใจกับความสำเร็จในวันนี้ ระลึกถึงผู้สร้างในอดีต” ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยวันที่ 12 กรกฎาคม 2499 เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จึงจัดกิจกรรมวันรักโรงเรียน 66 ปี “ภูมิใจกับความสำเร็จในวันนี้ ระลึกถึงผู้สร้างในอดีต” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อทำบุญระลึกถึงพระคุณของท่านพระครูโพธิสารคุณ (นวล ธมฺมธโร) ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน และเป็นสิริมงคลกับครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากสหราชอาณาจักร

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและครู จากวิทยาลัย Abbeygate Sixth Form สหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการ Bounce Back Project Thailand – UK “Post Pandemic Mental Health

Read more text

กิจกรรม “We Are Proud Of You.” แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม “We Are Proud Of You.” แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่สอบเข้าและศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชม เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนปัจจุบัน ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่

Read more text

การประกวด “Dance & Anti-Drug (Dance for health)” ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ To Be Number One งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมการประกวด “Dance & Anti-Drug (Dance for health)” ประจำปีการศึกษา 2565 ——————————————– ผลการแข่งขัน

Read more text

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. ศธ. และ สพม.กท 1

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นำโดยนายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 3 นายราเมศ มุสิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย นายวรนันท์

Read more text

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานเพื่อรับการประเมิน OBECQA

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานเพื่อรับการประเมิน OBECQA” เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมในการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) วิทยากรโดย ดร.ชามาศ ดิษฐเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพม.กท 2 ทั้งนี้มีคณะครูจากโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เข้าร่วมการอบรมด้วย ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 8

Read more text