Sunday, April 14, 2024

รอบรั้วโพธิสารฯ

ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.นันทนา ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) โครงการห้องเรียนพิเศษ EP,IP แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

มอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 IP/EP และ ม.4 IP/EP/IEP ประจำปีการศึกษา 2567

การรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ IP และ EP และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และนักเรียนสอบคัดเลือกใหม่ เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ IP,EP และห้องเรียน IEP ประจำปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี นำโดยนางณิชาอร แช่มเจริญพร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) โครงการห้องเรียนพิเศษ EP,IP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยดร.นันทรัตน์ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการโรงเรียนธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหารและครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานธนาคารโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหาร และเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

การอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้กับ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนฯ ของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 256 คน ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของนักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และคณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของนักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.บุญฤดี อุดมผล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) การบริหารการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

Read more text
ข่าวและกิจกรรมคณิตศาสตร์รอบรั้วโพธิสารฯ

ค่ายแผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ ระดับชั้น ม.4-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 – แผนการเรียนเตรียมวิศวะ และแผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ ปีการศึกษา 2566 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ พบกับกิจกรรม ออกแบบทางวิศวกรรม การผลิตสมัยใหม่ และการหล่อขึ้นรูป กิจรรมยานยนต์วิบาก Adventure Car กิจกรรมนวัตกรรมปลูกพืชไร่ในร่ม Indoor Farming –

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

กิจกรรมอำลานักเรียนและปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม “สายใยสัมพันธ์ ผูกพันน้องพี่” และกิจกรรม “โพธิสารสัมพันธ์” ปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 63 “ทศบารมี” ที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการแสดงความรักและความผูกพันอันดีระหว่างครู นักเรียน และโรงเรียน และรับชมคลิปเซอร์ไพรส์จากเพื่อนร่วมรุ่น เลือกตัวแทนประธานศิษย์เก่า

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

การสอบคัดเลือก เข้า ม.1 IP/EP ปีการศึกษา 2567

การสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP) โดยใช้หลักสูตรบูรณาการระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ Government of South Australia และการสอบคัดเลือก โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล ผู้ทรงคุณค่าต่อการมัธยมศึกษาไทย ประจำปี 2566 และเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อเตรียมสู่อาชีพ : พลิกโฉมสร้างโรงเรียนแห่งความสุข” นายสราวุฒิ พัฒรากุล และนายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี

Read more text