Sunday, April 14, 2024
ข่าวและกิจกรรมคณิตศาสตร์รอบรั้วโพธิสารฯ

ค่ายแผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ ระดับชั้น ม.4-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
– แผนการเรียนเตรียมวิศวะ และแผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ ปีการศึกษา 2566 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ พบกับกิจกรรม ออกแบบทางวิศวกรรม การผลิตสมัยใหม่ และการหล่อขึ้นรูป กิจรรมยานยนต์วิบาก Adventure Car กิจกรรมนวัตกรรมปลูกพืชไร่ในร่ม Indoor Farming
– แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ พบกับกิจกรรม ice breaking การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ Design and Creativity และ Sketch Design กิจกรรม ตัดแปะ ตัดทอน (Collage) กิจกรรม Model – Making และการวาด Quick Sketch and Perspective พื้นที่รอบตัว ออกแบบและประยุกต์ฉากและ Prop และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ ณ ชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566
📸รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/49nqYsZ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา