Sunday, April 14, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

การสอบคัดเลือก เข้า ม.1 IP/EP ปีการศึกษา 2567

การสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP) โดยใช้หลักสูตรบูรณาการระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ Government of South Australia และการสอบคัดเลือก โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา
📸รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/4btBVL1