ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสายธรรมจันทร์

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังคำแนะนำในการปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565

Read more text

ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับคัดเลือกและเกียรติบัตร เป็นบุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จังหวัดชลบุรี นำโดยดร.สำอางค์ สุดสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะผู้บริหารและครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) พร้อมทั้งปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหาร การปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 10

Read more text

การตรวจประเมินโรงอาหาร คุณภาพอาหารและผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียน

คณะกรรมการงานโภชนาการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ให้การต้อนรับ นายสายชล จังสมยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน นางสาวธนภร อนุญาหงษ์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ(หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร) พร้อมคณะทำงาน ในการเข้าตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เพื่อดำเนินการตรวจสุขลักษณะของโรงเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร เฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้แก่บุคลากร ผู้ดูแลโรงอาหารในโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน

Read more text

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถใช้เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาโรงเรียน มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนธีปราษฎร์พิทยากร และศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากมะพร้าว จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1-4

Read more text

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร การทำงานเป็นทีม ตามแนวทางการพัฒนาองค์กรในยุค 4.0 ณ นาน่ารีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565

Read more text

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงแชมป์ เขตตลิ่งชัน ประจำปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงแชมป์ เขตตลิ่งชัน ประจำปี 2565 แข่งขันระหว่างในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

Read more text

พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศชาติ

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศชาติ จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Read more text

กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก”

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธีเปิด และนายณัฐภัทร์ กลิ่นประชุม ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวรายงาน โดยมีกิจกรรม การมอบป้าย “โรงเรียนปลอดบุหรี่” ป้าย “7

Read more text

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565

งานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกตั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคม ภายใต้การส่งเสริมและการยอมรับในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Read more text