พ.ส. อยู่กับเราไม่หิว( Xเหงา)นะ

รายการดนตรีออนไลน์ EP.2 “พ.ส. อยู่กับเราไม่หิว( Xเหงา)นะ” ผ่านระบบ Facebook Live เพื่อมอบความสุขให้กับนักเรียนทั่วประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีกิจกรรม เช่น การร้องเพลง เล่นดนตรี ตอบคำถามชิงรางวัล รีแอคคลิปผลงานทางด้านดนตรีจาก Youtube หรือ Tiktok พร้อม กิจกรรมสาธิตการทำอาหารและชวนกิน

Read more text

ต้อนรับ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่งตัวนักศึกษา ป.โท เรียนรู้การบริหารงานโรงเรียน

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการส่งตัวนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารงานโรงเรียนและได้รับประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 . ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย

Read more text

ต้อนรับรองอธิการบดี ม.สยาม ส่งตัวนักศึกษา ป.เอก เรียนรู้การบริหารงานโรงเรียน

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ในการส่งตัวนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา เพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารงานโรงเรียนและได้รับประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 . ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย

Read more text

ฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด-19 ม.ปลาย เข็มที่ 2

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช (แยกไฟฉาย) ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนรอบเก็บตก เข็มที่ 1 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยงานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป ดูแลและประสานงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 ให้กำลังใจนักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ต้อนรับ ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน

Read more text

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ศึกษาดูงานแผนการเรียนเพื่ออาชีพ

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนป้อมนาคราชสวามยานนท์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

Read more text

โรงเรียนนนทรีวิทยา ศึกษาดูงานแผนการเรียนเพื่ออาชีพ

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนนนทรีวิทยา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ (แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

Read more text

ค่ายพัฒนาทักษะทางธุรกิจสำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Read more text

ตรวจคัดกรองโควิด-19 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้แก่คณะผู้บริหาร ครู ครูชาวต่างประเทศและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ชุดตรวจ Antigen test kit(ATK) ทำการตรวจด้วยตนเอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผลการตรวจพบว่า

Read more text

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดูแลและประสานงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 21

Read more text