การสอบคัดเลือกชั้นม.1 ห้องเรียน IEP/ปกติ/หุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2564

นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมกับคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ในการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ / IEP และห้องเรียนหุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2564
โดยใช้มาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและอาการเสี่ยงก่อนเข้าสนามสอบ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ตั้งจุดล้างมือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างการเดินโดยคำนึงถึงหลัก Social Distancing
และจัดผู้เข้าสอบไม่เกิน 20 คน ต่อ 1 ห้องสอบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
ตามมาตรการป้องกันโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.)
และแนวทางการจัดการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสังกัด สพฐ.
โดยมียอดจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 701 คน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<