การสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม. กท 1)
นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวรัชนี มาลา นักวิชาการศึกษา
พร้อมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ในการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 โดยใช้มาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและอาการเสี่ยงก่อนเข้าสนามสอบ
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตั้งจุดล้างมือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างการเดินโดยคำนึงถึงหลัก Social Distancing
และจัดผู้เข้าสอบไม่เกิน 20 คน ต่อ 1 ห้องสอบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
ตามมาตรการป้องกันโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.)
และแนวทางการจัดการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสังกัด สพฐ.
โดยมียอดจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 279 คน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<