การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคม
ภายใต้การส่งเสริมและการยอมรับในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<