Sunday, April 14, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล ผู้ทรงคุณค่าต่อการมัธยมศึกษาไทย ประจำปี 2566 และเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อเตรียมสู่อาชีพ : พลิกโฉมสร้างโรงเรียนแห่งความสุข”
นายสราวุฒิ พัฒรากุล และนายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 (รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น)
โดย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช. ศธ.) และ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโล่รางวัลแก่คณะผู้บริหาร ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (ครั้งที่ 53) ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา
📸รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/4btBVL1