Sunday, April 14, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

พิธีมอบรางวัลการสอบ Pre ม.1 และ Pre ม.4 ประจำปี 2567

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบรวมทุกรายวิชาสูงสุด 5 อันดับแรก ในแต่ละระดับชั้น ของห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ ในโครงการจัดสอบ Pre ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2567 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
📸รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/4btBVL1
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา