Saturday, February 24, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ นำโดยนางสาวเกตุกาญจน บัวนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ พร้อมคณะผู้บริหารและครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย การเตรียมรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : #งานโสตทัศนศึกษา