Sunday, April 14, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1-3 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เดินทางไปศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ ศูนย์โคโบต้าฟาร์ม (KUBOTA FARM) และ พิพิธภัณฑ์สามมิติ (Art of paradise) ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อเรียนรู้เกษตรกรยุคใหม่ ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนสู่การผลิตอย่างยั่งยืน ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา
?รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3s6yfx2